30.10.2018-Շարակցական հյուսվածքի հիվանդությունների սկրինինգ