03.09.2019-Երկաթդեֆիցիտային անեմիաներ, Նանե Մնացականյան, Պոլֆարմա